Sorry No Photo

Tomato smoothie

drinklab_pp8qvo Basil Leaves, Low-fat Plain Yogurt, No Photo, Salt, Smoothie, T, T Smoothies, Tomato

Sorry No Photo
0 from 0 votes

Tomato smoothie

Prep Time 3 minutes
Total Time 3 minutes
Servings 1 serving

Ingredients

 
Sorry No Photo
Course Smoothie