Fuzzy Monkey

Fuzzy Monkey

  • 3/4 oz Vodka
  • 3/4 oz Peach Schnapps
  • 3/4 oz Creme De Bananes
  • 1 -.5 oz Orange Juice
  1. Shooter. Shake ingredients with ice (in a mixing tin). Strain into a shooter glass.